Quyền riêng tư

1. Tổng quan

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web/ ứng dụng của Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam (“HVN”) dành riêng cho người dùng sử dụng trang web “Trổ tài làm DJ cùng Heineken” mà HVN và các Công ty liên kết và / hoặc Chi nhánh của HVN sẽ thu thập thông tin cá nhân nhất định. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này một cách cẩn thận vì nó chứa những thông tin quan trọng để giúp bạn hiểu các thông lệ của chúng tôi về bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi (“Dữ liệu cá nhân”). Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam (“chúng tôi “) là Bên kiểm soát Dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn và quản lý dữ liệu bằng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi theo quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành.

2. Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi nhận hoặc thu thập Dữ liệu cá nhân, như được mô tả bên dưới, khi bạn sử dụng các dịch vụ tại trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu (Cá nhân) của bạn, bạn không thể sử dụng một số dịch vụ trên trang Web/ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi đã xác định Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân và chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu:

1. Đăng ký và tạo một tài khoản trên trang web “Trổ tài làm DJ cùng Heineken” của chúng tôi. Khi tạo tài khoản trong trang web “Trổ tài làm DJ cùng Heineken” của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email của bạn. Việc tạo một tài khoản là cần thiết để đăng nhập vào trang web “Trổ tài làm DJ cùng Heineken”. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin tài khoản đăng nhập của bạn miễn là bạn chủ động sử dụng tài khoản của mình. Sau khoảng thời gian 90 ngày không hoạt động, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn. Để xóa tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email

2. Quản lý truy cập, tặng thưởng và tích điểm cho người chơi truy cập trang web “Trổ tài làm DJ cùng Heineken” của chúng tôi để trải nghiệm những giá trị mà chúng tôi mong muốn đem lại cho người chơi. Để trao giải thưởng cho bạn, chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp những thông tin sau: họ tên, số điện thoại, email, bản sao CMND, địa chỉ nhận thưởng. Dữ liệu Cá nhân này sẽ được chúng tôi lưu giữ trong 2 năm.

Chúng tôi không xử lý bất kỳ Danh mục Dữ liệu cá nhân đặc biệt nào về bạn (bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng hoặc triết học, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe hoặc dữ liệu sinh trắc học của bạn), cũng như không chúng tôi xử lý bất kỳ thông tin nào về kết án và tội phạm hình sự.

3. Cách chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể cần chia sẻ Dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn và để chạy trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba là:

– Nhà cung cấp phần mềm lưu trữ dữ liệu của chúng tôi có trụ sở tại Việt Nam, là một bên lưu trữ an toàn dữ liệu khách hàng thu được đại diện cho chúng tôi;

– Trong trường hợp HEINEKEN bán tất cả hoặc một số tài sản hoặc cổ phần của tập đoàn HEINEKEN mà Dữ liệu cá nhân được chuyển cho bên thứ ba, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bên thứ ba này;

– Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển thông tin của bạn cho một công ty liên kết thuộc tập đoàn HEINEKEN trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng hoặc xử lý khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (bao gồm cả liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc thủ tục tương tự).

Các bên thứ ba này có thể được đặt tại Liên minh châu Âu hoặc các quốc gia khác trong Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”) hoặc các nơi khác trên thế giới. Dữ liệu cá nhân được chúng tôi lưu trữ bên trong EEA và chúng tôi sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ tính bảo mật và bảo mật của Dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi cũng có thể cần cung cấp Dữ liệu cá nhân cho các cơ quan thực thi pháp luật để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc lệnh của tòa án.

• Lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu về mặt pháp lý hoặc cần thiết để cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ nào được yêu cầu hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được liệt kê trong Chính sách này. Các điều khoản lưu giữ cụ thể được liệt kê trong Chính sách này cho từng mục đích liên quan. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để hủy hoặc hủy nhận dạng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ nếu không còn cần thiết cho các mục đích nêu trên hoặc sau khi hết thời hạn lưu giữ được xác định.

• Cookies

Một phần chính của thông tin được đề cập trong Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này được thu thập thông qua việc chúng tôi sử dụng cookie và các kỹ thuật tương tự. Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống và có thể được lưu trữ trên thiết bị người dùng của bạn, ví dụ: máy tính, điện thoại thông minh hoặc bàn của bạn. Các kỹ thuật chúng tôi sử dụng có thể tương tự như cookie là theo dõi pixel, tập lệnh Java, thẻ và đèn hiệu web. Những cookie và kỹ thuật tương tự này đôi khi cần thiết để ghi nhớ cài đặt tài khoản, ngôn ngữ và quốc gia của bạn, nhưng cũng cho phép chúng tôi đo lường và phân tích hành vi của bạn trên trang web/ứng dụng của chúng tôi và để hiển thị cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa trên trang web của chúng tôi hoặc trên trang web/ứng dụng của bên thứ ba. Nếu cần, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Để xem thêm thông tin về những cookie chúng tôi sử dụng và cách chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng xem Chính sách cookie riêng biệt của chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email

• Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web này không dành cho những người sử dụng dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu cá nhân từ các cá nhân dưới 18 tuổi.

• Lựa chọn và quyền của bạn

Nếu Dữ liệu cá nhân của bạn đã hoặc phải tuân theo GDPR của Liên Minh Châu Âu (Quy định bảo vệ dữ liệu chung) hoặc trong phạm vi áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập và xóa Dữ liệu cá nhân của mình, để phản đối, yêu cầu hạn chế xử lý, để nhận tổng quan về Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Tất cả các quyền của bạn phải tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và các luật và quy định có liên quan khác, theo Quy trình bảo mật Dữ liệu cá nhân của HEINEKEN và các hướng dẫn khác của HEINEKEN. Tuy nhiên, bạn luôn có quyền không đồng ý việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để liên lạc tiếp thị trực tiếp và khi bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn. Trường hợp bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu này trước khi bạn yêu cầu rút lại. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng (một số) các lựa chọn và quyền của mình, bạn không thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ trên trang web/ứng dụng của chúng tôi nữa.

• Cập nhật

Chúng tôi sẽ rà soát lại và cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang web/ứng dụng của chúng tôi và sẽ được thông báo cho bạn trong khoảng thời gian phù hợp.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn heinekendjs.com.vn như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Copyright © 2023 - 2024 | heinekendjs.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status